نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوه قضائیه را موظف کردند ظرف مدت سه سال در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی جزییات الیحه تجارت ماده ۴۸۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت کند، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده کند. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰ )اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی .کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

در ماده (۴۸۲) که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ الزم الجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه .قضائیه موکول است.

طبق تبصره ( ۱ یک ) این ماده در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی .مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند به موجب تبصره ( ۲ ) این ماده در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در .صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۸۳ لایحه تجارت نیز مصوب کردند: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند.

داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی

گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه

 -۲ طبق تبصره این ماده حداقل سابقه مذکور در بند  ( ۱ ) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صالحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، .سه سال است.

به موجب ماده ۴۸۴ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات داد رسی مدنی و  صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است .

دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛

 -۱ دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختالفات بین شرکا و یا سهامداران 

-۲ با شرکت و اختالفات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا 

۳- در صالحیت دادگاه تجارت باشد؛

کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛ 

۴- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛

5- .شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط

6- همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این الیحه را نیز تصویب کردند

در ماده ۴۸۵ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، .حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.

منبع : پایگاه خبری اقتصاد معاصر