ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات ، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۹ مجاز است.

پایگاه خبری اقتصادی معاصر، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی آمده است : ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۹ مجاز است ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۹ مجاز است صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعالم درصد رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء ۱- بند -ک ( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱٣۹۹ کل کشور به شماره ۲٠٠/۹۹/۵٠٣  مورخ  ۱٣۹۹/٠۲/٠۹ مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و .معافیتهای مالیاتی قرار خواهد گرفت.

منبع : پایکاه خبری اقتصاد معاصر