فردین آقا بزرگی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه فرایند افزایش سرمایه لزوما به افزایش یا کاهش سودآوری شرکت ارتباطی ندارد، اظهار کرد: افز ایش سرمایه معمولا در جهت تامین مالی منابع به منظور اجرای طرح های توسعه یا تامین سرمایه در گردش به کار می رود. بنابراین لزوما به معنی افزایش بنیه مالی شرکت نیست.

وی ادامه داد: برخی شرکت ها به مرحله ای می رسند که تناسب خاصی بین سود هر سهمشان نسبت به ارزش اسمی شان برقرار نیست، این شرکت ها به مرر زمان افزایش سرمایه می دهند و  تا حدودی قدر مطلق سودشان نسبت به ارزش سهمامشان کاهش پیدا می کند. بنابراین افزایش سرمایه در صورتی که برای اجرای طرح های توسعه ای صورت بگیرد ممکن است منجر به سودآوری شود اما بالعکس این موضوع درست نیست.

این کارشناس بازار سرمایه درمورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توضیح داد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مانند این است که فردی تراول صد تومانی داشته باشد و  آن را به دو تروال  ۵۰ هزار تومانی تبدیل کند. به عبارت دیگر هیچ تاثیری روی سودآوری شرکت ندارد. فقط به نوعی شکل ظاهر ارزش دارایی شرکت در ترازنامه به صورت شفاف منعکس می شود.

منبع : خبر گزاری ایسنا