مشاغلی مانند گردشگری ، کشاورزی، صنعت پوشاک، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطرابی عمومی، آموزش، .سلامت و درمان و صنایع خودروسازی از جمله مشاغلی بودند که تحت تأثیر ویروس کرونا آسیب دیدند و بیکاران زیادی دارند.

بخش قابل توجهی از مشاغل تحت تأثیر این ویروس از بین شیوع ویروس کرونا پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بعد از به گزارش رفتند. مشاغلی مانند گردشگری،کشاورزی، صنعت پوشاک، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی واضطرابی عمومی، .آموزش، سالمت و درمان و صنایع خودروسازی از جمله مشاغلی بودند که تحت تأثیراین ویروس آسیب دیدند.

که ۱۰٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهد در اثر صنعت گردشگری پیش بینی ها نشان می دهد که بحران کرونا دچار افتی ۴۵ تا۷۰ درصدی خواهد شد. با توجه به این تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغل این بخش را زنان و جوانان .تشکیل می دهد. حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

صنعت پوشاک: اشتغال درصنعت پوشاک به شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانه ها و مغازه ها قراردارد. مضاف بر این افزایش بیکاری و کاهش درآمدها باعث لغو سفارش ها و یا تعلیق تولید تا حد۸۰درصد برای برخی از کارخانه های مطرح پوشاک در سطح بین المللی شده است.

منبع : پایکاه خبری اقتصاد معاصر