این سند با حدود ۳۶ هزار کلمه غیر از پیشگفتار به ۶ بخش تقسیم می شود که عبارتند از منافع متقابل ناشی از همکاری اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، واقعیات درباره روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، عملکردهای دولت آمریکا در راستای حمایتگرایی تجاری، زورگویی دولت آمریکا در مسئله تجاری، تأثیرات منفی ناشی عملکرد نامناسب دولت آمریکا در توسعه اقتصاد جهانی و موضع چین در این زمینه.

در این سند آمده است: چین بزرگترین کشور در حال توسعه جهان و آمریکا کشوری توسعه یافته است. روابط اقتصادی و تجاری دو طرف نه تنها برای دو کشور حائز اهمیت زیادی است، بلکه تأثیرات مهم و بزرگی در ثبات و توسعه اقتصاد دو کشور داشته است.

در این سند همچنین آمده است: پیدایش تقابل اقتصادی و تجاری در شرایط قرار داشتن دو کشور در مراحل متفاوت توسعه و فرق نظام اقتصادی دو کشور عادی است. اما مهمتر آن است که دو کشور همکاریشان را افزایش دهند و اختلافات را مهار کنند. دولتهای دو کشور در مدتی طولانی در گذشته حرکات همسو و سازوکارهای رایزنی و همآهنگی از جمله کمیته مشترک بازرگانی و تجاری، گفتگوی راهبردی و اقتصادی و گفتگوی همه جانبه اقتصادی را برقرار کرده اند و هر دو طرف در این راستا تلاش وافری کرده اند.

در این کتاب سفید آمده است: دولت جدید آمریکا پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، با شعار «اول آمریکا»، معیار اساسی مبادلات بین المللی مبنی بر احترام متقابل و رایزنی برابر را کنار گذاشته و یکجانبه گرایی، حمایتگرایی و استیلاجویی اقتصادی در پیش گرفته و از بسیاری کشورها و مناطق به ویژه چین انتقاد بی پایه می کند و ضمن تهدید اقتصادی چون افزایش عوارض گمرکی، قصد دارد با اعمال فشار بیش از حد خواست و منافع خود را بر چین تحمیل کند.

در این کتاب همچنین آمده است: با توجه به این اوضاع، چین از لحاظ دفاع از منافع مشترک دو کشور و نظم تجاری جهان، ضمن پایبندی بر اصول اساسی حل مناقشات از طریق گفتگو و رایزنی، با بیشترین صبر و حوصله و صداقت به آمریکا واکنش نشان داده و با برخوردی شامل جستجوی جنبه های مشترک و کنار گذاشتن جنبه های اختلاف انگیز مناقشات را سامان داده و با حل مشکلات مختلف، در گفتگوها و رایزنیها با آمریکا راه حلی عملی مطرح کرده و برای تثبیت مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه تلاش سختی کرده است. با این حال، آمریکا با عهدشکنی همواره در صدد ایجاد تنش و تلاطم است. این باعث می شود که اصطکاک اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا در کوتاه مدت تشدید شده و مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور که دولتها و ملتهایشان طی سالها تلاش ایجاد کرده اند، آسیب ببیند و نظام تجارت چند جانبه و اصول تجارت آزادانه نیز مورد تهدید جدی قرار گیرد. دولت چین این کتاب سفید را به منظور روشن کردن حقایق مناسبات اقتصادی و تجاری چین و آمریکا و تشریح سیاست و موضع چین نسبت به تقابل اقتصادی و تجاری بین دو کشور و کمک به حل مناسب مسایل منتشر کرده است.

منبع : https://www.mehrnews.com/news