بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز ۵ /۴۹ میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کرد. این اولین بار است که عملیات بازار باز با اعمال سیاستهای بانکمرکزی مواجه شده است. به عبارت دیگر بانکمرکزی وارد گود شده تا بهصورت فعاالنه وضعیت .بازار پول را هدایت کند.

به گزارش تجارت نیوز، براساس گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ درخصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی چهار سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد. با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی مربوط به دو سفارش به ارزش ۵ /۴۹ میلیارد .تومان را خریداری کرد.

معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه انجام شد. بانک مرکزی در چار چوب مدیریت نقدینگی موردنیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی براساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از .طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

عملیات بازار باز برای کنترل تورم

بانک مرکزی از سال گذشته از یکی از ابزارهای کنترل تورم رو نمایی کرد. از این ابزار در راستای هدف گذاری نرخ تورم استفاده میشود. در ابتدای سال ۹۸ ،دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی  توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. بعد از فراهم شدن زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری این بازار، تقریبا از اواخردی ماه این بازار شروع به کار کرد. در توضیح سازوکار این بازار نیز آمده است که: استفاده از  ( عملیات بازار باز ) و همچنین برقراری دامنه نرخ سود کریدور نرخ سود از جمله مهمترین مولفه های چار چوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب می شوند.

ابزارهای عملیاتی پیش بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طال و ارز ) و همچنین سپرده پذیری «.بانکمرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

البته از ابتدای سال جاری، نتایج عملیات بازار باز نشان می داد که هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک ها دریافت نکرده است. بانک مرکزی در گزارش خود این نکته را یاد آور میشد که ثبت نشدن سفارش نشان دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین بانکی است. در نتیجه نیازی به مداخله بانک مرکزی وجود نداشته است. اما در هفته جاری، به نظر میرسد میزان نقدینگی در بازار بین بانکی با کاهش مواجه شده به طوریکه نیاز شده بانک مرکزی حدود ۵ /۴۹ میلیارد تومان از منابع خود را برای بهبود وضعیت نقدینگی بازار بین بانکی هزینه کند. بنابراین به نظر میرسد بانک مرکزی بعد از ۹ ماه قفل استفاده از ابزار کنترل تورم خود را شکسته است .

بانک مرکزی هدف خود از استفاده از عملیات بازار باز را دستیابی به ثبات قیمت ها ( کنترل تورم ) اعلام کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که بانک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست گذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بین بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده میکند. بی تردید بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده خواهد کرد، لیکن اجرای این عملیات واجد آثار «.مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش نقد شوندگی دارایی های مالی است.

براساس گزارشهای مطرح شده در سالجاری هدفگذاری انجام شده در نرخ تورم هدف به میزان ۲۲ درصد بوده است. این .موضوع نشان میدهد که نرخ تورم هدف با یک نوسان باید در محدوده نرخ سود ۲۲ درصدی قرار گیرد.

منبع : دنیای اقتصاد