سازمان امور مالیاتی بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی برای وصول مطالبات مالیاتی را ابالغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه و وصول مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ را اعالم کرد و گفت: این سازمان می تواند به استناد به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق بررسی ریز تراکنش های بانکی مودیان اقدام کند .

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ در این بخشنامه امده است که بانکها و موسسات اعتباری موظف اند اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و حسابهای بانکی مودیان را از ابتدای سال ۹۵ به صورت جمع گردش و مانده سالانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند .