به گزارش ایسنا، طرح تامین مالی خرد از جمله برنامه های مهم و اثرگذار وزارت کار در راستای ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم است؛ در این طرح، برای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ که امکان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ فراهم شده است.

این طرح که با ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری وزارت کار، بانک کشاورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣؤﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روﺳﺘﺎ در حال اجرا در کشور است، بر پایه حضور و مشارکت فعال نهادهای کوچک مردمی تحت عنوان " گروههای خودیار" استوار است.

فرایند حمایت و پرداخت تسهیلات به این نحو است که ابتدا انباشت پس انداز توسط اعضای گروههای خودیار صورت گرفته و پس انداز به صورت وام های خرد در میان اعضا قرار می گیرد؛ سپس پیوند مالی گروههای خودیارو نهادهای مالی با ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنها از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در قالب دریافت وام های خرد صورت می پذیرد.

وام و تسهیلات دریافتی بدون اخذ وثیقه یا ضمانت بوده و تنها بر پایه سرمایه اجتماعی استوار است و گروههای خودیار با استفاده از تسهیلات بانکی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و توسعه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد در روﺳﺘﺎ می پردازند.

معاون اشتغال وزیر کار در گفت وگو با ایسنا، از تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید در مناطق کم برخوردار خبر داده و می گوید: طی سال 1398 ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨدﺳﺎزی و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ۲۲۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از ۸۰ ﮐﺎﻧﻮن در تعدادی از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به گفته وی به منظور افزایش سطح مهارت اعضای گروههای خودیار، ارائه آموزشهای مهارتی اشتغال محور برای ورود به بازار کار پیش بینی شده و مذاکرات لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفته است.

منصوری می افزاید: در این طرح ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ۱۰۰۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ وﮐـﺎر از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ توسعه کارآفرینی و اشتغال ایجاد شود و سازمان بهزیستی تامین هزینه اعتبار بخشی از گروههای پیش بینی شده در این طرح را برعهده گیرد.

در راستای اجرای طرح تامین مالی خرد، مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت کار برای ۲۲۰ گروه خودیار تامین اعتبار شده که با توجه به عضویت ۶۵ هزار نفر در ۳۹۴۱ گروه خودیار برای بیش از ۱۳ هزار نفر فرصت اشتغال و کسب و کار خرد فراهم شده است.

میزان وام و تسهیلات بانکی پرداخت شده به گروههای خودیار ۷۴۶ میلیارد ریال تا پایان سال 1396 بوده و در فاصله سالهای 1397و 1398 رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی گروههای خودیار جذب شده و در مجموع تا پایان سال گذشته، ۱.۷۴۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

در حال حاضر تفاهم نامه همکاری میان وزارت کار، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش ﻓﻨـﯽ و ﺣﺮﻓـﻪای، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روستا به امضا رسیده و در قالب این تفاهم نامه، ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت، به منظور توانمندسازی و مهارت افزایی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

کارشناسان از طرح تامین مالی خرد به عنوان یک ابزار موثر در جهت تکمیل سیاستهای توسعه اشتغال به ویژه در حوزه زنان روستایی یاد می کنند؛ همچنان که در این طرح حساب ویژه ای برای زنان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ باز شده و آمارها از مشارکت ۹۴ درصدی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮست در این طرح حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، تامین مالی همواره یکی از چالشهای پیش روی ایجاد و توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه و اشتغال محور بوده است. علیرغم آنکه بخش زیادی از اشتغال کشور برپایه ظرفیت بنگاهای خرد و کوچک شکل گرفته اما نظام تامین مالی متناسب با این نوع بنگاهها نبوده است در حالی که تامین مالی اصل مهمی در موفقیت بنگاههای خرد و کوچک به شمار می رود، بر همین اساس طی دهه های اخیر برنامه هایی به منظور فراهم کردن امکان دسترسی افراد به منابع مالی پیش بینی شده که "تامین مالی خرد" از جمله آنها است.

اشتغالزایی از طریق تامین مالی خرد یکی از سیاستهای مهم دولت در جهت توسعه بازار کار است و بهبود وضع معیشت،ایجاد درآمد پایدار برای روستائیان،جلوگیری از مهاجرت و فراهم کردن فرصتهای کسب و کار برای زنان روستا از جمله اهداف این طرح به شمارمی رود.

منبع : خبر گزاری ایسنا